Cele statutowe

1) propagowanie postaw obywatelskich i życia społecznego;

2) działanie na rzecz Akademii;

3) Propagowanie i promowanie Akademii;

4) Pomoc w rozwoju naukowym i dydaktycznym pracowników i studentów Akademii;

5) Promowanie osiągnięć studentów, absolwentów i pracowników Akademii;

6) krzewienie tradycji Akademii;

7) kreowanie korzystnego obrazu Akademii

8) przyczynianie się do wszechstronnego rozwoju Akademii;

9) utrzymanie i poszerzanie kontaktów absolwentów z macierzystymi Wydziałami przez wymianę informacji o ich działalności oraz osiągnięciach zawodowych i naukowych, o potrzebie kształcenia podyplomowego określonej specjalności, a także o tworzeniu nowych kierunków studiów i specjalności;

10) Kształtowanie etyki zawodowej i pielęgnowanie tradycji zawodów, do których przygotowuje Akademia;

11) Pobudzanie działalności społecznej studentów, absolwentów i pracowników Akademii;

12) Realizacja przedsięwzięć naukowych i oświatowo-wychowawczych;

13) Utrzymywanie i pogłębianie więzi koleżeńskich między studentami i absolwentami Akademii Morskiej w Gdyni;

14) Wspieranie samorządności studenckiej na obszarze miasta Gdyni, regionu Pomorza i Rzeczypospolitej Polskiej;

15) Podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb kulturalnych, oświatowo-wychowawczych, kultury fizycznej i sportu studentów, absolwentów oraz pracowników uczelni wyższych;

16) Promowanie w kraju osiągnięć studentów, absolwentów i pracowników uczelni wyższych;

17) Inspirowanie aktywnego udziału środowiska akademickiego w życiu społecznym;

18) Tworzenie warunków wykorzystania ruchu naukowego, organizowanie działalności kulturalnej oraz popieranie i rozwijanie twórczości artystycznej;

19) Prowadzenie wśród uczniów szkół średnich proorientancji zawodowej oraz akcji adaptacyjnej dla absolwentów szkół średnich ;

20) Kształtowanie pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej;

21) Prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej, organizowanie i popieranie ruchu dziennikarskiego;

22) Podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywności zawodowej i społecznej młodzieży;

23) Poszukiwanie i szkolenie młodych liderów;

24) Umożliwienie zdobycia doświadczeń zawodowych;

25) Szerzenie informacji dotyczącej rynków pracy, studiów, stypendiów oraz praktyk studenckich w kraju i za granicą.

Cele są realizowane poprzez:

1) organizowanie i finansowanie:

– seminariów, konferencji i zjazdów naukowych;

– targów, imprez i konkursów w kraju;

– działalności wydawniczej i informacyjnej w zakresie aktywności społecznej

2) wspieranie wymiany zagranicznej studentów i organizowanie praktyk w kraju i za granicą,

3) współpracę z instytucjami państwowymi, uczelni wyższymi, samorządami studenckimi oraz innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz z osodami fizycznymi wskazującymi zainteresowanie celami Fundacji;

4) obozy młodzieżowe i studenckie,

5) spotkania, seminaria, debaty, prezentacje i wystawy

6) festiwale i koncerty

7) koła dyskusyjne

8) Imprezy turystyczne i sportowe

9) akcje mające na celu propagowanie kreatywności, inicjatyw młodzieżowych i aktywności zawodowej, działalności charytatywnej i prospołecznej

10) akcje wpierające rozwój naukowy;

  1. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego.